Under er tabell med de mest sentrale tilskuddsordningene for landbruket med søknadsfrister og eventuelle lokale retningslinjer. Søknadsskjema finner du ved å trykke på de enkelte lenkene som går videre til landbruksdirektoratet sine sider.

Tilskuddsordninger Søknadsfrist
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 15. mars og 15. oktober
Regionalt miljøtilskudd i jordbruket 15. oktober
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel1 år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for
Tilskudd til tidligpensjon Ingen frist
Drenering av jordbruksjord 20. april – Ringebu og Sør-Fron
1.oktober – Nord-Fron
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)15. mars – Sør-Fron og Ringebu Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
15. april – Nord-Fron Tiltaksstrategier for Nord-Fron
Avlingssvikt – klimabetingede skader 31. oktober. Før du søker må du gi kommunen beskjed om skaden, slik at de har mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises.
Landbruksmidler fra Innovasjon Norge Ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende
Beitebruk
Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 1.november
Tiltak i beiteområder 15. mars. Retningslinjer for Ringebu og Sør-Fron
Retningslinjer for Nord-Fron
Tilskudd til drift av beitelag (OBB)15.november
Skog
Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak 7. november
Tilskudd til skogkulturtiltak (planting, ungskogpleie, markberedning)1. desember
Tilskudd til drift i vanskelig terreng (taubane, hest)Fortløpende
Tilskudd til vegbyggingFortløpende
Tilskudd til skoggjødsling som klimatiltak15. september
Tilskudd til miljøtiltak i skog1. oktober
Kommunale tilskuddsordninger
Utviklingsfondet i Ringebu:
Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter 2020
Søknad om støtte til nydyrking
Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite
Søknad om støtte til kjøp av melkekvote i 2020
15. mars
Utviklingsfondet i Sør-Fron:
Søknad om støtte til nydyrking
Søknad om støtte til kjøp av melkekvote i 2020
Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite
Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter i 2020
15. mars
Landbruksfond, Nord-Fron:
Nord-Fron kommune
15. april
Regionale tilskuddsordninger
Regionale midler til næringsutvikling og rekruttering/kompetanse 1. mars og 1. oktober