Tilskudd til tiltak i beiteområder i Sør-Fron og Ringebu
Foto: Yngve Rekdal, NIBIO

Tilskudd til tiltak i beiteområder i Sør-Fron og Ringebu

Søknadsfrist for ordningen “Tilskudd til tiltak i beiteområder” er 15. mars

Formålet med tilskuddet til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret. Enkeltforetak som kan gis produksjonstilskudd kan også søke, der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har utarbeidet lokale retningslinjer for kommunene Ringebu og Sør-Fron for perioden 2020-2023:

Søknaden skal leveres på elektronisk søknadsskjema gjennom Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/

Som en del av kommunereformen fikk kommunene fra 1.1.2020 ansvaret fra Statsforvalteren for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder.