Innovasjon Norge sine regionale prioriteringer for landbruksmidler 2021

Innovasjon Norge sine regionale prioriteringer for landbruksmidler 2021

Hva kan Innovasjon Norge finansiere? 

  • Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. 
  • Tilskudd til lager for husdyrgjødsel
  • Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking.
  • Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. 
  • Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og tilleggsareal. 
  • Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår for landbruk.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. 
Med påbegynt menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.  

På Innovasjon Norge sine hjemmesider finner du mer informasjon om tilskuddssatser, søknadsskjema og krav til dokumentasjon

Prioriteringer i Innlandet 2021

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende.

Prioriterte tiltak/områder: 

Tradisjonelt landbruk

Produksjonene er prioritert på følgende måte:

1a) Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner. Omfatter også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. Modernisering av små og mellomstore melkeproduksjonsbruk og ombygging fra bås- til løsdrift, vil bli prioritert fremfor større utvidelser innen melkeproduksjon eller nyetableringer og større utvidelser innen ammeku. 

1b) All økologisk produksjon. På grunn av markedssituasjonen gis det ikke tilskudd til utvidelser eller nyetablering på egg, svin, kylling og kalkun. 

2) Planteproduksjon for salg. Begrunnet i markedsmuligheter og klimautfordringer avsettes 15 % av midlene til tradisjonelt landbruk i Hedmark og Oppland i 2019 til prosjekter som bidrar til økt tørke- og lagerkapasitet i planteproduksjonen og vanningsanlegg* innen frukt-, grønt- og bærproduksjon.

3) Kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner

*Det kan kun gis støtte til faste installasjoner i hht §3c i IBU-forskriften. Vanningsvogn og annet flyttbart overflateutstyr kan ikke inngå i støttegrunnlaget.

Bygdenæring

Det er et ønske om å stimulere til nyskapende og gode prosjekter. Det er derfor ingen tydelig prioritering av midler til landbruksbaserte næringer. Det er imidlertid nasjonal oppmerksomhet og forventninger innen områdene lokalmat, landbruksbasert reiseliv, «inn på tunet», bioenergi og bruk av tre. Prosjekter innen disse områdene er velkomne!

Særskilte prioriteringer av regioner

Trysil, Engerdal og samtlige Valdreskommuner. 

Ikke prioriterte tiltak/områder:

Tradisjonelt landbruk

  • Det vil ikke bli gitt tilskudd til utvidelser eller nyetablering på egg, svin, kylling og kalkun på grunn av markedssituasjonen.
  • Reinvestering i/utskifting av melkerobot er ikke prioritert.
  • Risikolån skal kun prioriteres i de områder av fylket hvor det er knyttet usikkerhet til panteverdier. Prosjektene må ha stor næringsmessig betydning for søker og for samfunnet ellers.

Bygdenæring

  • Prosjekter innenfor golf, trav og ridesenter

 

Har du et aktuelt prosjekt?

Det er ingen søknadsfrist for midlene. Ta kontakt med landbrukskontoret for veiledning, dersom du har et aktuelt prosjekt du ønsker å søke midler til. Hittil i år er det seks søknader som er kommet inn og er til vurdering hos Innovasjon Norge.