Informasjon om landbrukstellingen i 2020
Statistisk sentralbyrå

Informasjon om landbrukstellingen i 2020

Statistisk sentralbyrå (SSB) vil gjennomføre landbrukstelling i løpet av høsten 2020. De første jordbruksbedriftene vil motta skjema i Altinn i begynnelsen av uke 39. Hovedfokus i år er arbeidsinnsats.

I løpet av høsten 2020 vil Statistisk sentralbyrå gjennomføre en ny landbrukstelling i Norge. Dette innebærer fulltelling av landbruket for å kartlegge antall jordbruksbedrifter, totalt jordbruksareal, antall og type husdyr, arbeidsinnsats fordelt på driftsformer m.m. Tellingene har foregått med ti års mellomrom siden 1907. Populasjonen vil være alle aktive jordbruksbedrifter. Dette avdekkes i hovedsak gjennom søknad om produksjonstilskudd. Årets telling foregår elektronisk via Altinn.

For hver telling som blir gjennomført, blir stadig flere opplysninger hentet fra registre. Det vil si at opplysningene allerede finnes tilgjengelig i registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Opplysninger om areal og husdyr vil for eksempel bli hentet fra søknader om produksjonstilskudd, og opplysninger om driftsleders utdanning vil bli hentet fra utdanningsregisteret. Det er likevel behov for å hente noen opplysninger direkte fra den enkelte gårdbruker. Informasjonen vil bli samlet inn på et spørreskjema gjennom Altinn. Omtrent 60 prosent av jordbruksbedriftene vil motta skjema i løpet av september. Dette vil være rundt tidspunktet for søknad om produksjonstilskudd del 2, og utfylling av skjemaene kan derfor gjøres på samme tid for de som ønsker det. De øvrige jordbruksbedriftene vil motta skjema i månedsskiftet oktober/november grunnet forhåndsutfylte opplysninger fra a-ordningen i skjemaet.

Om du trenger hjelp med utfylling, så er det mulig å spørre landbrukskontoret i kommunen. Du kan også be om hjelp fra Statistisk sentralbyrå ved å benytte SSBs svartjeneste, e-post: datafangst@ssb.no, telefon 62 88 51 90.

Informasjon om undersøkelsen finner du på innrapporteringssiden https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/landbrukstelling-2020

De første foreløpige resultatene fra tellingen blir trolig publisert i løpet av mars 2021. Resultater vil bli publisert og oppdatert på https://www.ssb.no
https://www.ssb.no/a/histstat/landbrukstellinger.html vil en finne publikasjoner fra tellingene tilbake til 1907. Publikasjonene foreligger i pdf-format og det er mulig å bruke søkefunksjon til å søke opp en kommune i tabellverket.