Vil du levere husdyrgjødsel til biogass?
Kumøkk (foto: Anne Berit Grasbakken)

Vil du levere husdyrgjødsel til biogass?

Konsulentfirmaet Rambøll undersøker nå om husdyrbrukere i Midt-Gudbrandsdal vil levere husdyrgjødsla si til biogassproduksjon. Det er også interessant å finne ut om husdyrbrukerne vil ta i mot biorest etter at biogassen er tatt ut fra gjødsla. Kanskje har du fått en SMS fra Rambøll i det siste?

I 2018 gjennomførte Multiconsult på vegne av midtdalskommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu samt Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap, en mulighetsstudie knyttet til etablering av ett utvinningsanlegg for biogass basert på husdyrgjødsel og eventuelt våtorganisk avfall i Midt-Gudbrandsdalen. Studien viste at det er mulig å etablere et anlegg for biogassproduksjon i Midt-Gudbrandsdalen, men at dette krever at en rekke suksesskriterier innfris. En av de viktigste kriteriene er at vi har med lokalt landbruk på laget som leverandører av husdyrgjødsel og mottagere av biorest.

I forlengelsen av forprosjekt del 1 anbefalte derfor Multiconsult kommunene å gjennomføre et forprosjekt del 2. Forprosjekt del 2 er videre delt inn i tre delprosjekter. I delprosjekt 1 vil vi gå i dialog med det lokale landbruket som er premissgivere for etableringen av et anlegg, og mange av dere vil derfor i disse dager få en SMS fra konsultentfirmaet Rambøll med invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse angående levering av husdyrgjørdsel til et biogassanlegg.

Videre utover sommeren vil delprosjekt del 2 og 3 også bli i gangsatt. Delprosjekt 2 skal blant annet kartlegge tørrstoffinnholdet og finne energinnholdet i husdyrgjødsla, og i tillegg skal de beregne driftsinntekter og driftsutgifter for et biogassanlegg basert på råstoff kartlagt i delprosjekt 1. Delprosjekt 3 skal gjennomføre en risiko- og sikkerhetsanalyse der leveringssikkerhet og avsetningssikkerhet, miljø- og samfunnssikkerhet og forhold knyttet til økonomi skal vurderes.

Med utgangspunkt i disse tre rapportene vil kommunene ha et godt grunnlag for å ta en investeringsbeslutning for et biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen.

Om dere ønsker å se hvordan Landbruksdirektoratet vurderer bruken av husdyrgjødsel til biogassproduksjon, kan dere lese mer HER. Rapporten er utarbeidet av representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, ENOVA, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet.

Forprosjekt del 2 har både ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe der landbruksnæringa er representert. Disse er: Olaf Forr, Nils Martin Voldberg, Jan Karenstuen og Trond Sæther. Styringsgruppa ledes av ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad. Prosjektgruppa ledes av miljø- og utmarksrådgiver ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Konrad Skåravik Bryhn.

Vi håper at mange av dere tar dere tiden til å svare på spørreundersøkelsene!

Har du spørsmål, ta gjerne med kontakt med Konrad på telefon 61 29 92 65.