Tiltaksstrategiar for SMIL i Nord-Fron

Tiltaksstrategiar for SMIL i Nord-Fron

Tilskott etter Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal gis til tiltak som går ut over det som kan forventast som ein del av den vanlege jordbruksdrifta. Bruken av tilskottssmidla skal prioriterast i samsvar med kommunale tiltaksstrategiar og årlege aktivitetsbudsjett.

Tiltaksstrategiar for 2020-2023 for Nord-Fron er utarbeidd av landbrukskontoret i Nord-Fron i samarbeid med landbruksnæringa i kommunen, representert ved Nord-Fron Bondelag, Kvikne Bondelag, Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag og Nord-Fron sau- og geitavlslag. Tiltaksstrategiane for 2020-2023 har vore sendt på høyring til Fylkesmannen i Innlandet og blir lagt fram som referatsak for utval for miljø, landbruk og areal (MLA).

Søknadsfristen er 15. april.

Her kan du lese tiltaksstrategien smil_tiltakstrategier_nordfron_2020_2023