Tilskudd til tiltak i beiteområder i Nord-Fron 2020-2023
Sau ved salteplass

Tilskudd til tiltak i beiteområder i Nord-Fron 2020-2023

Som en del av kommunereformen har kommunene fra 1.1.2020 fått overført ansvaret fra Fylkesmannen for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder.  Formålet med tilskuddet til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret. Enkeltforetak som kan gis produksjonstilskudd kan også søke, der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Landbrukskontoret i Nord-Fron har utarbeidet lokale retningslinjer for Nord-Fron kommune. 

Søknadsfrist er 15. mars. Søknaden skal leveres på elektronisk søknadsskjema gjennom ID-porten/Altinn.