Reduksjon i nedbygging av dyrka mark
Pløying

Reduksjon i nedbygging av dyrka mark

Tal frå kommunane (KOSTRA) syner at det er omdisponert mindre dyrka jord i 2018 enn det var i 2017. Samstundes er omdisponeringa godt under nasjonalt jordvernmål på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. 

Les heile saken hos regjeringa.

Lukk meny