Veileder for forvaltning av vegetasjon langs vassdrag
Elvekant

Veileder for forvaltning av vegetasjon langs vassdrag

NVE har utarbeidet en veileder om regelverket knyttet til forvaltning av kantvegetasjon langs vassdrag  Veilederen er utarbeidet etter ønske fra Klima og Miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og  energidepartementet. Både vannressursloven § 11, plan og bygningsloven og landbrukslovgivningen gir retningslinjer om hvordan kantvegetasjonen langs vassdrag skal forvaltes. Veilederen er utarbeidet for å klargjøre forholdet mellom disse lovene. Kommunene er sentrale aktører i forhold til flere av lovene og vi håper at veilederen vil være til nytte i deres veiledning til grunneiere og egen forvaltning av kantvegetasjonen.

I landbrukslovgivningen blir det vanligvis angitt en minimumsbredde for kantvegetasjonen mens vannressursloven §11 sier at det skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som ivaretar de økologiske funksjonene kantvegetasjonen har i naturen. Etter vannressursloven vil dermed kravet til bredden på kantvegetasjonen variere fra vassdrag til vassdrag og bredden må bestemmes utfra et faglig skjønn.

Det er få generelle unntak fra kravet i vannressursloven. For en del tiltak er det derfor nødvendig å søke dispensasjon fra lovens krav. Fylkesmannen har etter paragrafens 2. ledd hjemmel til å gi slik dispensasjon.

Vi håper at veilederen vil føre til større oppmerksomhet om verdien av kantvegetasjonen for biologisk mangfold, redusert avrenning og erosjon.

Har dere spørsmål om veilederen kan dere ta kontakt med NVEs regionkontor eller fungerende seksjonssjef i vassdragsavdelingen i NVE Martin Brittain, e-post adresse mcb@nve.no  eller Kjell Carm, senioringeniør NVE Region Sør , e-post adresse kca@nve.no

Les veilederen hos NVE:

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf