Evaluering av mentorordning i landbruket
Sauesanking (Ragnhild Bang Vestad)

Evaluering av mentorordning i landbruket

Østlandsforskning har evaluert mentorordninga som vart sett i gang i 2017. Konklusjonen er blant anna å vidareføre ordninga med nokre justeringar.

Under jordbruksoppgjeret i 2016 vart det sett av midlar til å teste ut ei mentorordning i landbruket. Unge og nye bønder kunne søke om å få ein eigen mentor i perioden 2017-2019. Til saman har 85 bønder deltatt i forsøket. Norsk Landbruksrådgivning har hatt ansvar for ordninga i samarbeid med faglaga i landbruket og Innovasjon Norge.

Les meir hos Landbruks- og matdepartementet om evalueringa og om kva NLR seier om mentorordninga.