Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Sør-Fron og Ringebu kommunar samarbeider om felles landbrukskontor, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL), som har kontorlokale i kommunehuset på Sør-Fron.

Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova, og ulike tilskottsordningar innafor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgjeving overfor gardbrukarar og andre i landbruksnæringa. Landbrukskontoret har elles sekretariat for politiske utval som handsamer landbrukssaker.

I Sør-Fron er det formannskapet og i Ringebu er det utval for miljø, utmark og landbruk (MUL). Opningstider: Måndag-fredag kl. 09.00-14.00. Det er mogleg å avtale møte direkte med dei tilsette i tidsrommet 08.00-15.30.

Besøksadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Postadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
E-post adresse: postmottak@sor-fron.kommune.no 
Telefon: 61 29 90 00

TILSETTE VED MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR:

STILLING NAMN OG KONTAKTINFO

ARBEIDSTID

OPPGÅVER/FAGFELT

Jordbruksrådgjevar
og fungerande landbrukssjef
Ragnhild Sperstad
61 29 92 52
rasp@sor-fron.kommune.no
Alle dagar

Fungerande leiar for kontoret
Personal
Økonomi og budsjett
Planlarbeid
Veterinærvaktordning
Kart og oppmåling
Beitebruksplan
Jordfag, grøfting
Jordlov
Konsesjonslov m. buplikt 
Utviklingsfondet (rydding av innmarksbeite og grøfting).
Arealplanar

Jordbruksrådgjevar  Øyann Brandstad
61 29 92 55
oybr@sor-fron.kommune.no
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag

Konsesjonslov m. buplikt
Jordlov
Nydyrking
Produksjonstilskott
Næringsutvikling BU ordning
Husdyrgjødsel
Økologisk jordbruk
Arealplanar

Landbrukskonsulent Helene Amblie Solerød

60 %

Start-tidspunkt uavklart

 
Jordbruksrådgjevar  Gro Vestues
61 29 92 56
gro.vestues@sor-fron.kommune.no  
Måndag
Tysdag
Fredag

Produksjonstilskott
Regionalt miljøprogram
Miljøplan
Avløserrefusjon
SMIL
Grøfting
Avlingssvikt
Autorisasjon plantevern
Nydyrking 

Skogbruksrådgjevar 

Veronica Morstøl Øvremo
61 29 92 54
veronica.morstol.ovremo@sor-fron.kommune.no

Alle dagar

Skogbruk
Skogfond
Landbruksveger
Viltforvaltning
Arealplanar 

Miljø- og utmarks-
rådgjevar

 

Konrad Skåravik Bryhn
61 29 92 65
konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no 

Alle dagar

Motorferdsel
Rovvilt
Viltforvaltning
Fiske og vassdrag
Frilutsliv
Forurensning, utmark

Landbrukssekretær  Bente Norderud Dahl
61 29 92 58
beda@sor-fron.kommune.no 
Måndag
Tysdag
Onsdag 

Tidlegpensjon
Tilskott til sjukdomsavløsning
Organisert beitebruk
Sekretær for MUL
Årsmeldig og infobrosjyre
Økonomi regnskap 

ANDRE MED KONTORPLASS VED MGL:

Regionstilling for Midt-Gudbrandsdal, Fylkesmannen i Innlandet  Anne Berit Grasbakken
61 29 92 57
61 26 61 47
fmopabg@fylkesmannen.no 
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag 

Primærnæringsutvalet
Midtdalsbonden.no
Lokalmat og div. utviklingsarbeid