Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Sør-Fron og Ringebu kommunar samarbeider om felles landbrukskontor, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL), som har kontorlokale i kommunehuset på Sør-Fron.

Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova, og ulike tilskottsordningar innafor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgjeving overfor gardbrukarar og andre i landbruksnæringa. Landbrukskontoret har elles sekretariat for politiske utval som handsamer landbrukssaker.

I Sør-Fron er det formannskapet og i Ringebu er det utval for miljø, utmark og landbruk (MUL). Opningstider: Måndag-fredag kl. 09.00-14.00. Det er mogleg å avtale møte direkte med dei tilsette i tidsrommet 08.00-15.30.

Besøksadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Postadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
E-post adresse: postmottak@sor-fron.kommune.no 
Telefon: 61 29 90 00

TILSETTE VED MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR:

STILLING NAMN OG KONTAKTINFO

ARBEIDSTID

OPPGÅVER/FAGFELT

Landbrukssjef

John-Ludvik Dalseg
61 29 92 49
joda@sor-fron.kommune.no
Alle dagar

Leder for kontoret
Personal
Økonomi og budsjett
Planarbeid
Veterinærvaktordning

Jordbruksrådgjevar Ragnhild Sperstad
61 29 92 52
rasp@sor-fron.kommune.no
Måndag
Tysdag
Onsdag
Fredag

Kart og oppmåling
Beitebruksplan
Jordfag, grøfting
Jordlov
Konsesjonslov m. buplikt 
Utviklingsfondet (rydding av innmarksbeite og grøfting).
Arealplanar

 

Jordbruksrådgjvar  Øyann Brandstad
61 29 92 55
oybr@sor-fron.kommune.no
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag

Konsesjonslov m. buplikt
Jordlov
Nydyrking
Produksjonstilskott
Næringsutvikling BU ordning
Husdyrgjødsel
Økologisk jordbruk
Arealplanar

 

Landbrukskonsulent  Ragnhild Bang Vestad 
61 29 92 53
rbve@sor-fron.kommune.no
Måndag
Tysdag
Torsdag

Produksjonstilskott
Miljøplan
Avløserrefusjon
SMIL
Grøfting
Avlingssvikt
Autorisasjon plantevern

 

Landbruksrådgjevar  Hilde Heide Baukhol
61 29 92 56
hilde.heide.baukhol@sor-fron.kommune.no  
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag

Produksjonstilskott
Regionalt miljøprogram
Miljøplan
Avløserrefusjon
SMIL
Grøfting
Avlingssvikt
Autorisasjon plantevern
Nydyrking 

 

Skogbruksrådgjevar 

Anne Aulie 
61 29 92 54
anne.aulie@sor-fron.kommune.no

Alle dagar

Skogbruk
Skogfond
Landbruksveger
Viltforvaltning
Arealplanar 

Miljø- og utmarks-
rådgjevar

 

Konrad Skåravik Bryhn
61 29 92 65
konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no 

Alle dagar

Motorferdsel
Rovvilt
Viltforvaltning
Fiske og vassdrag
Frilutsliv
Forurensning, utmark

Landbrukssekretær  Bente Norderud Dahl
61 29 92 58
beda@sor-fron.kommune.no 
Måndag
Tysdag
Onsdag 

Tidlegpensjon
Tilskott til sjukdomsavløsning
Organisert beitebruk
Sekretær for MUL
Årsmeldig og infobrosjyre
Økonomi regnskap 

 

ANDRE MED KONTORPLASS VED MGL:

Regionstilling for Midt-Gudbrandsdal, Fylkesmannen i Innlandet  Anne Berit Grasbakken
61 29 92 57
61 26 61 47
fmopabg@fylkesmannen.no 
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag 

Primærnæringsutvalet
Midtdalsbonden.no
Div. utviklingsarbeid 

 

Lukk meny