Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Sør-Fron og Ringebu kommunar samarbeider om felles landbrukskontor, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL), som har kontorlokale i kommunehuset på Sør-Fron.

Landbrukskontoret forvaltar ulike lover, m.a. jordlova, konsesjonslova, forpaktingslova og skoglova, og ulike tilskottsordningar innafor landbruket. I tillegg driv landbrukskontoret med informasjonsarbeid og rådgjeving overfor gardbrukarar og andre i landbruksnæringa. Landbrukskontoret har elles sekretariat for politiske utval som handsamer landbrukssaker.

I Sør-Fron er det formannskapet og i Ringebu er det utval for miljø, utmark og landbruk (MUL). Opningstider: Måndag-fredag kl. 09.00-14.00. Det er mogleg å avtale møte direkte med dei tilsette i tidsrommet 08.00-15.30.

Besøksadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
Postadresse: Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron
E-post adresse: postmottak@sor-fron.kommune.no 
Telefon: 61 29 90 00

TILSETTE VED MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR:

STILLINGNAMN OG KONTAKTINFOARBEIDSTIDOPPGÅVER/FAGFELT
LandbrukssjefHans Christian Elstad
61 29 92 49
918 19 891
hans.christian.elstad@sor-fron.kommune.no
Alle dagarLeiar for kontoret
Personal
Økonomi og budsjett
JordbruksrådgjevarRagnhild Sperstad
61 29 92 52
rasp@sor-fron.kommune.no
Alle dagarPlanlarbeid
Kart og oppmåling
Beitebruksplan
Jordfag, grøfting
Jordlov
Konsesjonslov m. buplikt 
Utviklingsfondet (rydding av innmarksbeite og grøfting).
Arealplanar
Nydyrking
JordbruksrådgjevarØyann Brandstad
61 29 92 55
oybr@sor-fron.kommune.no
Permisjon til
sommaren 2021
Konsesjonslov m. buplikt
Jordlov
Nydyrking
Produksjonstilskott
Næringsutvikling BU ordning
Husdyrgjødsel
Økologisk jordbruk
Arealplanar
SMIL
JordbrukskonsulentHelene Amblie Solerød
61 29 92 53
helene.amblie.solerod@sor-fron.kommune.no
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag
Produksjonstilskott
Regionalt miljøprogram
Tilskot til tiltak i beiteområder
Tilskot til drenering
Organisert beitebruk
Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
Avlingssvikt
Midtdalsbonden.no
JordbruksrådgjevarGro Vestues
61 29 92 56
gro.vestues@sor-fron.kommune.no  
Alle dagarProduksjonstilskott
Regionalt miljøprogram
SMIL
Tilskot til tiltak i beiteområder
Tilskot til forebyggande tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak
Utviklingsfondet i Sør-Fron (nydyrking og setring).
Tilskot til drenering
Avlingssvikt
Autorisasjon plantevern
Nydyrking 
SkogbruksrådgjevarAnne Aulie
61 29 92 54
anne.aulie@sor-fron.kommune.no
Alle dagarSkogbruk
Skogfond
Landbruksveger
Viltforvaltning
Arealplanar
Miljø- og
utmarksrådgjevar
Konrad Skåravik Bryhn
61 29 92 65
konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no
Alle dagarMotorferdsel
Rovvilt
Viltforvaltning
Fiske og vassdrag
Frilutsliv
Forurensning, utmark
Landbrukssekretær Bente Norderud Dahl
61 29 92 58
beda@sor-fron.kommune.no 
Måndag
Tysdag
Onsdag
Tidlegpensjon
Tilskot til sjukdomsavløsning
Organisert beitebruk
Sekretær for MUL
Veterinærvaktordning
Årsmelding og infobrosjyre
Økonomi og regnskap 

ANDRE MED KONTORPLASS VED MGL:

Seniorrådgjevar/
regionstilling for
Midt-Gudbrandsdal,
Statsforvaltaren i Innlandet
Anne Berit Grasbakken
61 29 92 57
61 26 61 47
fmopabg@fylkesmannen.no
Måndag
Tysdag
Torsdag
Fredag
Primærnæringsutvalet
Midtdalsbonden.no
Lokalmatproduksjon
Utviklingsarbeid