NYTT TILSKUDD TIL MILJØVENNLIG SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL

NYTT TILSKUDD TIL MILJØVENNLIG SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL

Som følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 blir det nå mulig å søke på tilskudd i Oppland for areal der det er brukt nedlegging eller nedfelling som spredemetode av husdyrgjødsel, om våren eller i vekstsesongen. Tilskuddet er en ordning under Regionalt Miljøprogram (RMP). Ordningen kort oppsummert: Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Arealet skal høstes eller beites etter siste spredning i søknadsåret. Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling. Tilskuddet utmåles per dekar Satsen er foreløpig satt til 80 kr/daa Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål! Illustrasjonsfoto av gjødselvogn med utstyr for nedfeling (Eiksenteret).

Legg igjen en kommentar

Lukk meny