REGELENDRING FOR NYDYRKING

REGELENDRING FOR NYDYRKING

Kommunene skal nå behandle nydyrkingsplaner over 50 daa etter Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover. Forskriften finnes på lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1758?q=sektorlover. Også mindre tiltak enn 50 daa skal vurderes dersom det ikke kan utelukkes at nydyrkinga kan få vesentlige virkninger for naturmangfoldet eller andre viktige miljøhensyn.

Som følge av regelendringa har Landbruksdirektoratet oppdatert skjema “SLF-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking” samt landbruksdirektoratets nettside om nydyrking på https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/nydyrking#for-deg-som-skal-soeke. På nettsiden til landbruksdirektoratet finnes også skjemaet “SLF-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking” og anneN informasjon som kan være til nytte i nydyrkingssaker.

Fylkesmannen har orientert alle kommunene i Oppland, som er ansvarlig myndighet, om endringene. Kontaktpersoner er Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen på Miljøvernavdelinga og Thomas Smeby på Landbruksavdelinga.

Foto: Nydyrking med bulldoser (Fylkesmannen i Oppland)

Legg igjen en kommentar

Lukk meny